படி!!!

நூலைப் படி - சங்கத்தமிழ்
நூலைப்படி - முறைப்படி
நூலைப்படி
உடனெடுப்பு:
காலையில் படி - கடும்பகல் படி
மாலை இரவு பொருள்படும்படி ( நூலைப் படி )
அடிகள்:
கற்பவை கற்கும்படி
வள்ளுவர் சொன்னபடி
கற்கத்தான் வேண்டும் அப்படிக்
கல்லாதவர் வாழ்வ தெப்படி ? ( நூலைப்படி)
அறம்படி பொருளைப் படி
அப்படியே இன்பம் படி
இறந்த தமிழ்நான் மறை
பிறந்த தென்று சொல்லும்படி (நூலைப்படி)
அகப்பொருள் படி அதன்படி
புறப்பொருள் படி நல்லபடி
புகப் புகப் படிப்படியாய்ப்
புலமை வரும் என்சொற்படி (நூலைப்படி)
சாதி என்னும் தாழ்ந்தபடி
நமக் கெல்லாம் தள்ளுபடி!
சேதி அப்படி! தெரிந்து படி
தீமை வந்திடு மேமறுபடி (நூலைப்படி)
பொய்யிலே முக்காற்படி
புரட்டிலே காற்படி
வையகமே ஏமாறும்படி
வைத்துள்ள நூற்களை ஒப்புவதெப்படி?
(நூலைப்படி)
தொடங்கையில் வருந்தும்படி
இருப்பினும் ஊன்றிப்படி
அடங்காஇன் பம்மறுபடி
ஆகும்என்ற ஆன்றோர்சொற்படி (நூலைப்படி)
தகவல்:
30.12.1958 குயில் ஏட்டில் பாரதிதாசன் எழுதிய கவிதை
இசை: யதுகுலகாம்போதி தாளம்: ஆதி

Comments

 1. Casino Finder - Search results for casino - JTM Hub
  You can use this app to make 경상남도 출장샵 money online without 광주 출장안마 having 삼척 출장안마 to go to a 인천광역 출장마사지 bank to use it. Casino Finder's free, easy to use and simple to 김제 출장안마 use

  ReplyDelete
 2. I had by no means seen metal rolled up into a sheet before, and it appeared a bit odd. When I high precision machining consider metal, I consider strong, sturdy materials in an enormous, flat sheet. The incontrovertible fact that|proven fact that} it was thin enough to be rolled simply stunned me. She etched a drawing of a lighthouse onto a metal sheet for me, and I have have} it hanging by my bed room window. I collect lighthouse art, and that is most likely essentially the most distinctive piece that I have have}. This form of metal has a smoother finish and is utilized in purposes requiring a particular surface situation and dimensional tolerance.

  ReplyDelete
 3. It flashes to alert the operator that change is needed, hand pay is requested or a possible downside with the machine. It could be lit by the participant by pressing the "service" or "assist" button. Use our slot search tool search out|to search out} your favourite slot machine video games at IP Casino Resort Spa in Biloxi, MS. Sort by value, sport type, and sport name. These are slot video games that sensible techie individuals have optimized to work completely on 카지노사이트 your cell or pill gadget. Long gone are the days the place the middle line throughout the reels was the win line.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog